تولید سریع اکسیژن از آب ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تولید سریع اکسیژن از آب

یک کاتالیزور جدید و ارزان به تولید اکسیژن از آب سرعت می بخشد.