ترس از مصالحه در مورد موضوع کلیدی گرمایش جهانی در COP۲۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۱

ترس از مصالحه در مورد موضوع کلیدی گرمایش جهانی در COP۲۷

هدف کلیدی برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی که باعث افزایش دمای جهانی می شود اکنون در نشست سازمان ملل مورد تردید قرار گرفته است.