۶۰ روستای جیرفت کرمان در انتظار آب ۲۵ آذر ۱۳۹۹

۶۰ روستای جیرفت کرمان در انتظار آب

جیرفت به لحاظ کشاورزی به هند کوچک ایران معروف است. قطب کشاورزی بوده و بزرگترین رودخانه جاری در این منطقه "هلیل رود" است که انتقال آب این رودخانه به جای دیگر بر روی منطقه تاثیری مخربی خواهد گذاشت. به اعتقادم این انتقال آب برای مصارف شرب مردم مرکز استان نیست و هنوز به عنوان نماینده مردم این شهرستان در شورا متوجه نشده ام که این آب را برای مصارف چه کاری می خواهند منتقل کنند.