گواهی صرفه جویی انرژی، ابزار جدید مالی در بورس ۱۹ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل بورس انرژی خبر داد؛

گواهی صرفه جویی انرژی، ابزار جدید مالی در بورس

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: گواهی صرفه جویی انرژی به عنوان یک ابزار جدید مالی در بورس به سرمایه گذاران و افرادی که اقداماتشان به کاهش مصرف انرژی منجر شود، تعلق می‌گیرد.