پیشرفت ۴۰ درصدی اجرای خط آبرسانی سد نرماب به گنبد کاووس ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

پیشرفت ۴۰ درصدی اجرای خط آبرسانی سد نرماب به گنبد کاووس

طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان، بزرگترین طرح وزارت نیرو در استان گلستان است که توسط شرکت آب منطقه‌ای در حال اجرا است.