ابلاغ گلوگاه‌هاي تخصصي و عمومي فساد در صنعت برق ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

ابلاغ گلوگاه‌هاي تخصصي و عمومي فساد در صنعت برق

در راستاي اجراي الزامات قانوني در حوزه سلامت و مقابله با فساد اداري برنامه عملياتي سلامت اداري،گلوگاه‌هاي تخصصي و عمومي فساد در صنعت برق كه با هم انديشي كارشناسان دفاتر تخصصي استخراج شده بود، به شركت‌هاي زيرمجموعه توانیر ابلاغ شد.