انتظارات ایرانی ها از گروسی چیست ؟ ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

انتظارات ایرانی ها از گروسی چیست ؟

توپ در زمین آژانس است چراکه سفر گروسی به تهران و گفت‌وگوی او با مقامات عالی ایران، فرصتی دوباره به آژانس برای بازیابی نقش خود به عنوان یک نهاد بین‌المللی بوده و زمینه‌ساز دستیابی به راهکارهای مشترک برای ایفای نقش نظارتی این سازمان با رویکردی غیرسیاسی و فنی است.