«ال نینو» بحران بعدی محیط زیست ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
به دنبال تخریب الگوهای محیط زیستی

«ال نینو» بحران بعدی محیط زیست

 ال نینو (El Niño) یکی از آشناترین الگوهای آب و هوایی روی زمین است. استخرهای آب در منطقه شرقی و گرمسیری اقیانوس آرام بصورت غیرطبیعی گرم شده و باعث تغییر در الگوهای آب و هوایی جهان می شوند.