موج گرمای شدید در مناطقی از اسپانیا و فرانسه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

موج گرمای شدید در مناطقی از اسپانیا و فرانسه

مناطقی از اسپانیا و جنوب فرانسه دومین موج گرمای شدید در سال را تجربه کرد.