ضربه جدی‌قطعی‌گاز به صنایع بورسی کشور/مقایسه اشتباه قطعی گاز وبرق ۲۹ آبان ۱۴۰۱
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران؛

ضربه جدی‌قطعی‌گاز به صنایع بورسی کشور/مقایسه اشتباه قطعی گاز وبرق

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قطعی برق با قطعی گاز قابل مقایسه نیست، واقعیت این است که این اتفاق در بحث گاز امکان پذیر نیست زیرا گاز به عنوان خوراک صنایع استفاده می‌شود.