تبدیل ثروت گاز به درآمد حسرتی درمیان ایرانیان ۰۶ مرداد ۱۳۹۹

تبدیل ثروت گاز به درآمد حسرتی درمیان ایرانیان

 ایران دردهه 1350 توانست به شوروی آن سالها و روسیه امروز گاز صادرکند و امید واری های فوق العاده ای در میان ایرانیان پدیدار شد که پس از نفت می توان منابع ارزی قابل اعتنایی از صادرات گاز به دست آورد.