مهار نشت گاز کلر در پتروشیمی کارون ۱۵ تیر ۱۳۹۹

مهار نشت گاز کلر در پتروشیمی کارون

مدیرعامل پتروشیمی کارون با اشاره به واکنش نیروهای سریع امدادی از مهار نشت گاز کلر در این مجتمع خبر داد.