انتشار شیوه‌نامه‌ “سنجش تعهداتِ دستیابی به کربن صفر” در COP27 ۱۸ آبان ۱۴۰۱

انتشار شیوه‌نامه‌ “سنجش تعهداتِ دستیابی به کربن صفر” در COP27

یک گروه کارشناسی سازمان ملل، شیوه‌نامه‌ای را برای سنجش اعتبار تعهدات مقام‌های محلی و شرکت‌ها نسبت به کاهش انتشار گازهای‌های گلخانه‌ای به سطح کربن صفر منتشر کرده‌ است.