دومین سامانه گازسوز کردن خودروها راه اندازی شد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

دومین سامانه گازسوز کردن خودروها راه اندازی شد

فرآیند ثبت نام از متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی به زودی در سامانه جدید پیگیری خواهد شد.

طرح های نیمه تمام حاصل چرخه اقتصاد معیوب کشور است ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

طرح های نیمه تمام حاصل چرخه اقتصاد معیوب کشور است

نماینده مجلس : اجرای ناقص بسیاری از طرح ها چون « گازسوز کردن خودروها» حاصل سیستم معیوب اقتصادی و پاسخگو نبودن در قبال وظایف و فساد اقتصادی حاکم بر آن است.