بخش وسیعی از کره زمین تحت تاثیر خشکسالی ۰۹ آذر ۱۴۰۱

بخش وسیعی از کره زمین تحت تاثیر خشکسالی

گزارش سازمان جهانی هواشناسی حاکی از آن است که خشکسالی بخش بزرگی از کره زمین را در سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر قرار داده است.