حجم آورد سد دز ۳.۵ برابر سال آبی قبل شد ۲۴ مهر ۱۳۹۸

حجم آورد سد دز ۳.۵ برابر سال آبی قبل شد

مدیر امور آب شمالغرب استان خوزستان میزان حجم ورودی آب به حوضه دز در سال آبی ۹۷ تا ۹۸ را ۱۴ هزار و ۸۹۴ میلیون مترمکعب دانست و گفت: حجم ورودی آب در حوضه دز در سال آبی ۹۷ تا ۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۳.۵ برابر افزایش یافت.