کک‌سازی در ایران، تحریمی که به توانمندی رسید ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

کک‌سازی در ایران، تحریمی که به توانمندی رسید

پروژه کک‌سازی در ایران، فارغ از ابعاد اقتصادی، علمی و فنی، برای پژوهشگاه صنعت نفت به‌دلیل اعتماد مدیران به توانمندی نیروهای داخلی بسیار با اهمیت است که امیدواریم این قبیل رویکردهای مدیریتی که در صنعت نفت و گاز کشور راهبردی است، توسعه یابد.