قیمت هفتگی نفت کاهش یافت ۲۰ آبان ۱۴۰۱

قیمت هفتگی نفت کاهش یافت

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر رشد کمتر از حد انتظار تورم آمریکا و امیدواری به آهسته شدن روند افزایش نرخ بهره در این کشور، اندکی افزایش یافت اما همچنان در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد.