بازگشت نفت ایران به بازار، تنها راه حل خروج از بحران انرژی ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

بازگشت نفت ایران به بازار، تنها راه حل خروج از بحران انرژی

کارشناسان معتقدند که تنها راه‌حل خروج از بحران انرژی و رکود اقتصادی جهان بازگشت کامل نفت ایران به بازار‌های جهانی است.