انرژی کودکان را درک کنیم+عکس ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

انرژی کودکان را درک کنیم+عکس

برای نظر کودک احترام قائل شویم. از طرفی والدین خود باید از نظر شخصیتی و روانی ثبات داشته باشند تا بتوانند به کودک خود کمک کنند. والدین باید یاد بگیرند شنونده خوبی باشند و به کودک فرصت حرف زدن و تخلیه هیجان بدهند تا بتواند تخیلات، احساسات، تفکرات و هیجانات خود را بروز دهد.

انرژی زای مفید برای کودکان ! ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

انرژی زای مفید برای کودکان !

به عنوان ورزشکاری شناخته می‌شود زیرا کربوهیدرات موجود در آن انرژی‌زا می‌باشد. کودکان در طول روز فعالیت زیادی دارند، این در حالیست که به سرعت خسته می‌شوند و برای ادامه فعالیت‌های خود به انرژی نیاز دارند.