کهگیلویه و بویراحمد بر مدار توسعه انرژی پاک ۲۷ آذر ۱۳۹۹

کهگیلویه و بویراحمد بر مدار توسعه انرژی پاک

کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۷۲۳ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۴۴ درصد این جمعیت در روستاها زندگی می کنند. تعداد مشترکین برق در کهگیلویه و بویراحمد ۲۶۵ هزار مشترک بوده که حدود ۲۱۰ هزار از این تعداد مشترکین برق روستایی هستند.