نقش انکارناپذیر منابع آبی در پیشبرد همکاری‌های مشترک بین کشورها ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
وزیر نیرو در سومین کنفرانس بین‌المللی آب بغداد مطرح کرد:

نقش انکارناپذیر منابع آبی در پیشبرد همکاری‌های مشترک بین کشورها

وزیر نیرو با اشاره به نقش و تاثیر منابع آبي مشترک در برقراری دوستی بین کشورها و پیشبرد همکاری‌های مشترک، گفت: برگزاری سومین کنفرانس بین‌المللی آب بغداد می‌تواند متضمن فرصت‌هاي خاصي برای ارتقاي هرچه بيشتر تعاملات آبي در سطح منطقه در راستای استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین جهت سازگاری با کم‌آبی و شرایط اقلیمی این منطقه باشد.