8366حلقه از چاه های مجاز استان خراسان رضوی مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده است ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

8366حلقه از چاه های مجاز استان خراسان رضوی مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده است

مدیر حفاطت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه 8366حلقه از چاه های این استان مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده است، گفت: همچنین تعداد 2204حلقه چاه مجاز مجهز به کنتور هوشمند الکترومغناطیس شده است.