کنتور برق بخش‌های صنعتی، کشاورزی و عمومی هوشمند شد ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سخنگوی صنعت برق:

کنتور برق بخش‌های صنعتی، کشاورزی و عمومی هوشمند شد

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: مراحل هوشمند سازی کنتور برق بخش های صنعتی، کشاورزی، اداری و عمومی کشور به اتمام رسید.