کنتورها را تفکیک کنید ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
به دنبال مدیریت مصرف آب

کنتورها را تفکیک کنید

توجه به مدیریت مصرف آب در شرایطی که پایتخت با تنش آبی مواجه است اهمیت بسیاری دارد اما باید توجه داشت تا زمانی که کنتورها تفکیک نشود، توجه به میزان مصرف از سوی مشترکان چندان جدی نخواهد بود.

کُندی روند نصب کنتورهای هوشمند با افزایش قیمت ۱۹ دی ۱۳۹۹

کُندی روند نصب کنتورهای هوشمند با افزایش قیمت

حاج رسولی‌ها گفت: نصب کنتور هوشمند باید در همه چاه‌ها انجام شود، زیرا نصب نکردن در برخی سبب اعتراض کشاورزان قانونمند می‌شود بنابراین برای اجرای کامل این طرح باید تشکل‌هایی با حضور کشاورزان تشکیل شود.