کنتورهای گاز تهران را ماموران و مشترکان با هم می خوانند! ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

کنتورهای گاز تهران را ماموران و مشترکان با هم می خوانند!

عملیات کنتورخوانی در شرکت گاز استان تهران، براساس تصمیم شرکت ملی گاز ایران ازسرگرفته شد.