تولید بایو اتانول سوختی با جذب سرمایه‌های خصوصی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

تولید بایو اتانول سوختی با جذب سرمایه‌های خصوصی

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در تولید بایو اتانول سوختی در کشور بررسی کرد.