پلان ۲۱۰ میلیارد یورویی برای حذف سوختهای فسیلی روسیه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
اتحادیه اروپا رونمایی کرد

پلان ۲۱۰ میلیارد یورویی برای حذف سوختهای فسیلی روسیه

کمیسیون اروپا پلان ۲۱۰ میلیارد یورویی برای خاتمه بخشیدن به واردات سوختهای فسیلی روسیه تا سال ۲۰۲۷ و استفاده از این پلان برای سرعت بخشیدن به گذار به سوی انرژی سبز را رونمایی کرد.