تبدیل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران به مرجع بخش آب و کشاورزی ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

تبدیل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران به مرجع بخش آب و کشاورزی

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بر لزوم تبدیل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران به یک مرجع و فصل الخطاب برای حل و فصل اختلاف نظرهای آماری و تخصصی مدیران مرتبط با بخش آب و کشاورزی تاکید کرد.