انحصارطلبی وزارت نیرو برای صادرات برق ۰۶ تیر ۱۳۹۹

انحصارطلبی وزارت نیرو برای صادرات برق

کارشناس انرژی گفت: تفاوت تعرفه برق داخلی و صادراتی و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، وزارت نیرو را برای انحصار گرایی در صادرات برق تشویق کرده است.