بازگشت چین و کمبود عرضه نفت ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد

بازگشت چین و کمبود عرضه نفت

آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود، برآوردش از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ را به دنبال بازگشایی اقتصاد چین، بالاتر برد.