مدیریت پسماند تهران با «کاپ» و مشارکت سازمان ملل اجرایی می شود ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیریت پسماند تهران با «کاپ» و مشارکت سازمان ملل اجرایی می شود

شهرداری تهران با دفتر توسعه و عمران سازمان ملل متحد در طرح کاهش پسماند همکاری دارد که در صورت به نتیجه رسیدن این طرح الگویی برای سایر شهرها خواهد بود.