کسری ۷۷ میلیون متر مکعبی آب سدهای تهران/ اوضاع پایتخت بحرانی است؟ ۰۵ دی ۱۴۰۱

کسری ۷۷ میلیون متر مکعبی آب سدهای تهران/ اوضاع پایتخت بحرانی است؟

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌‌‌ای تهران گفت: از ابتدای مهر تا ۴ دی ماه مجموع بارندگی در حوزه ایستگاه هواشناسی تحت پوشش آب منطقه‌ای تهران ۴۲.۶ میلی‌متر بوده و این در حالی است که سال گذشته این عدد ۶۸.۴ میلی‌متر و در بلندمدت حدود ۸۰ میلی‌متر بود. بنابراین حدود ۳۸ درصد نسبت به سال آبی قبل و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۷ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم.