تحقق بازگشت ظرفیت تولید به دوره پیش از تحریم‌ها ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
عملکرد مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران تشریح شد

تحقق بازگشت ظرفیت تولید به دوره پیش از تحریم‌ها

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح عملکرد این مدیریت، درباره تحقق بازگشت ظرفیت تولید نفت به پیش از اعمال تحریم‌ها توضیح داد.