رشد ۸ برابری قراردادهای پژوهشگاه صنعت نفت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
در مقایسه با سال ۹۷

رشد ۸ برابری قراردادهای پژوهشگاه صنعت نفت

حجم قراردادهای امضا شده در سال 98 را نسبت به سال گذشته8 برابر شده و  براساس ارزیابی های به عمل آمده حدود 100 میلیارد تومان(36 میلیارد تومان به اضافه 8/3 میلیون یورو) در سال 98 قرارداد با صنعت منعقد کرده ایم که نسبت به سال 97، این میزان 740 درصد افزایش یافته است.