تجدیدپذیرها عامل صرفه جویی انرژی در کشور ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تجدیدپذیرها عامل صرفه جویی انرژی در کشور

استفاده از انرژی تجدیدپذیر معادل ۴۳۸ میلیون کیلووات ساعت کاهش تلفات در شبکه به همراه داشت.