تاکید سلاجقه بر لزوم کاهش کربن و شکل گیری چرخه حمل و نقل پاک ۰۱ بهمن ۱۴۰۱

تاکید سلاجقه بر لزوم کاهش کربن و شکل گیری چرخه حمل و نقل پاک

رئیس سازمان محیط زیست بر شکل گیری چرخه حمل و نقل پاک تاکید کرد و گفت: لازم است استفاده از سوخت پاک مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.