سلامت کلیه کارگران جایگاه‌های سوخت در گذر از کرونا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
را رعایت پروتکل های بهداشتی

سلامت کلیه کارگران جایگاه‌های سوخت در گذر از کرونا

آمار ابتلاء اپراتورهای جایگاه‌های سوخت صفر است