«پالایش» حلقه فراموش شده پروسه تولید تا صادرات نفت ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

«پالایش» حلقه فراموش شده پروسه تولید تا صادرات نفت

ایران به دلیل برخورداری از منابع سرشار و قرار گرفتن در بازار گرم خاورمیانه باوجود راه های آبی و غیرآبی فراوان می توانست از پیشگامان فروش فرآورده های نفتی در منطقه باشد. اما صد حیف که طرح شعار سودده نبودن پالایشگاه، سال ها موجب عقب ماندگی ایران در توسعه ظرفیت پالایشگاهی شد.