اجرای توافق‌نامه پاریس موجب کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز  ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

اجرای توافق‌نامه پاریس موجب کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز 

اجرای موافقت‌نامه پاریس تبعات سنگینی برای ایران در حوزه نفت و گاز دارد که ازجمله می توان به کاهش 15 درصدی ارزش تولید در صنعت نفت و گاز، کاهش درآمدهای ملی، کاهش تولید در صنعت پتروشیمی و کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی اشاره کرد.