افکار کشاورزان در مورد بحران دریاچه ارومیه! ۰۸ تیر ۱۳۹۹
در یک مطالعه دانشگاهی بررسی شد

افکار کشاورزان در مورد بحران دریاچه ارومیه!

برای حل بحران آب و خارج شدن از شرایط موجود، باید به ابعاد پیچیدۀ مسئله توجه شود. اگر کشاورزی و کشاورزان مسئول برداشت حداکثری از منابع آب موجودند، پس کلید مقابله با بحران آب را نیز در دست دارند.