ضرورت تغییر رویکرد در حوزه آبخیزداری ۰۶ مهر ۱۴۰۱
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد

ضرورت تغییر رویکرد در حوزه آبخیزداری

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوربا اشاره به سه مأموریت ویژه سازمان منابع طبیعی به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: مهمترین این وظایف لزوم تغییر رویکرد در حوزه آبخیزداری است.