آمریکا ترمز تولید نفت را کشید ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

آمریکا ترمز تولید نفت را کشید

محاسبات رویترز از آمار رسمی و غیررسمی نشان داد که آمریکا در مسیر کاهش تولید ۱.۷ میلیون بشکه در روز نفت است.