۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی؛ با کاهش هدررفت برق ۱۱ تیر ۱۳۹۹

۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی؛ با کاهش هدررفت برق

طی اقدامات انجام شده در راستای کاهش تلفات، با 5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری 50 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است یعنی نسبت سود به سرمایه گذاری 10 به یک بوده است.