بهینه‌سازی و ارتقای یک دستگاه کامیون چاه‌پیمایی ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌ها نفت‌خیز جنوب انجام داد

بهینه‌سازی و ارتقای یک دستگاه کامیون چاه‌پیمایی

متخصصان مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب یک دستگاه کامیون ‌چاه‌پیمایی را تعمیر و بازسازی کردند.