برداشت سوخت غیریارانه‌ای از مجاری عرضه افزایش یافت ۰۳ مرداد ۱۴۰۱
علت اصلی صف‌های طولانی کامیونداران؛

برداشت سوخت غیریارانه‌ای از مجاری عرضه افزایش یافت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در خصوص صف های طولانی کامیون‌داران و سوخت توزیعی، گفت: کاهش سهمیه و کمبود سوخت در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های سوخت نداریم، علت اصلی استقبال از برداشت سوخت غیریارانه‌ای از مجاری عرضه افزایش یافته است.