تحقق نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف رضایت و انگیزش کارکنان ۰۶ آذر ۱۴۰۱
معاون توسعه و آموزش مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تأکید کرد

تحقق نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف رضایت و انگیزش کارکنان

معاون توسعه و آموزش مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت را زمینه‌ای برای تحقق رضایت و انگیزش کارکنان این صنعت برشمرد.