قطعی گاز کارخانجات به هیچ عنوان صحت ندارد ۰۵ دی ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:

قطعی گاز کارخانجات به هیچ عنوان صحت ندارد

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: قطعی گاز کارخانجات به هیچ عنوان صحت ندارد، بلکه گاز تحویلی به آنها کاهش یافته است.