جايگاه نخست پتروشيمي بندرامام در  حجم توليد صنعت پتروشيمي كشور ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

جايگاه نخست پتروشيمي بندرامام در حجم توليد صنعت پتروشيمي كشور

در ده ماهه نخست سال 97 شركت سهامي پتروشيمي بندرامام، در جايگاه نخست حجم توليدات محصولات پتروشيميايي صنايع پتروشيمي كشور قرار گرفت.