افزایش پایش‌های زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی پارس ۱۶ تیر ۱۴۰۱
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر خبر داد:

افزایش پایش‌های زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی پارس

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: تعداد پایش‌های زیست محیطی صنایع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در راستای افزایش نظارت بر خروجی صنایع مستقر در منطقه، از تیرماه افزایش یافته است.